รับจดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนบริษัท

เอกสารที่ต้องเตรียมในการรับจดทะเบียนบริษัท E-Registration
ขั้นตอนในการดำเนินการจดทะเบียนบริษัท

เอกสารที่ต้องเตรียมในการรับจดทะเบียนบริษัท E-Registration

จดทะเบียนบริษัท E-Registration
 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้ง(ผู้ถือหุ้น)ทุกคน
 2. เบอร์โทรและemail ของผู้ก่อตั้ง(ผู้ถือหุ้น)ทุกคน
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ
 4. แบบตรายาง(ถ้ามี)
 5. สแกน หนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคาร (เฉพาะกรณีบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ) โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยทุกคนจะต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารเพื่อแสดงว่าผู้ถือหุ้นคนไทย มีเงินจริงตามสัดส่วนของทุนที่ชำระแล้วของแต่ละคน
 6. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ(ห้ามนำมาจาก Google Map ให้วาดโดยมือหรือคอมพิวเตอร์ โดยให้แสดงชื่อถนน สถานที่สำคัญต่างๆให้ชัดเจน และจุดที่เป็นที่ตั้งของบริษัทให้ใส่ที่อยู่ให้ชัดเจน)

ตัวอย่างแผนที่ตั้งบริษัท

Image

ขั้นตอนในการดำเนินการจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท
 1. ดำเนินการจองชื่อบริษัทและกรอกข้อมูลในระบบ DBD e-Registration ตามข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
 2. ให้ส่งข้อมูลเอกสารประกอบการจดทะเบียนบริษัทให้ดังนี้ ภาพถ่ายหรือสแกนบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นทุกคน, ภาพถ่ายหรือสแกนทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัท, ภาพถ่ายแผนที่ตั้งบริษัท และ หนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคาร (เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วน จะตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของข้อมูล หากมีข้อมูลใดไม่ถูกต้องเราจะต้องมาแก้ไขข้อมูลกันก่อนให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้ข้อมูลของบริษัทผิดพลาด
 3. จัดทำข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นแต่ละคนในระบบ e-Registration เมื่อทำข้อมูลเสร็จจะส่งเอกสาร “คำขอรับ/แก้ไขข้อมูล ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username และ Password)” ทาง Email และฝากทางคุณช่วย Print เซ็นเอกสารดังกล่าว 1 ชุด และส่งสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด กลับมาให้
 4. ทางบริษัทจะไปดำเนินการยืนยันตัวตนให้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หลังจากที่ได้ยืนยันตัวตนให้แล้ว จะมี Email ส่งไปถึงคุณ ให้คุณกด Activate User ตามลิงค์ Email ที่ส่งมาให้
 5. จัดทำคำขอผ่านทางระบบ e-Registration
 6. รอนายทะเบียนตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลการจดทะเบียนทั้งหมดแล้ว ทางคุณจะต้องลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำการยื่นเอกสารออนไลน์ ชำระค่าธรรมเนียม และส่งหนังสือรับรองและเอกสารประกอบการจดทะเบียนทั้งหมดกลับไปให้
ระยะเวลาในการดำเนินการจดทะเบียนบริษัท
ระยะเวลาในการดำเนินการโดยเฉลี่ยตั้งแต่ต้นจนจบอยู่ที่ประมาณ 7 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางลูกค้าด้วยว่าจะส่งข้อมูลและเอกสารกลับมาให้เร็วแค่ไหน

ติดต่อสำนักงาน กทม.

บริษัท ไทย แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
30/270 ซอยนวมินทร์ 80
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
02-107-3057 Office
092-276-4805 คุณวาสนา
prommes.w@hotmail.com

ติดต่อสำนักงาน สงขลา

สำนักงานพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
126 หมู่ 3
ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90220
คุณจิระประภา
090-209-1888