รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By Thai Accounting

รับทำบัญชี จังหวัดสมุทรปราการ

รับทำบัญชี จังหวัดสมุทรปราการ

บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
บริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
บริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน
    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา
    ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล
บริการทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
บริการกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
บริการทำทะเบียนทรัพย์สิน
บริการปิดงบบัญชี
บริการทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
บริการทำรายงานสินค้าคงเหลือ
บริการวางแผนบัญชีให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
บริการแก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร

รับทำบัญชี: จัดทำและนำส่งรายเดือน, บริการปิดงบบัญชี, จัดทำงบแยกประเภทรายปี งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี
ออนไลน์: ยื่นภาษีออนไลน์
รับทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
รับทำบัญชีลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
รับทำบัญชีและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
รับทำบัญชีรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
รับทำบัญชีกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
รับทำบัญชีทะเบียนทรัพย์สิน
รับทำบัญชีปิดงบบัญชี
รับทำบัญชีงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
รับทำบัญชีรายงานสินค้าคงเหลือ
รับทำบัญชีวางแผนบัญชี
รับทำบัญชีแก้ไขปัญหาภาษีอากร
รับทำบัญชีแยกประเภท งบทดลอง
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
รับทำบัญชี (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
รับทำบัญชีภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91)
รับทำบัญชีขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี
รับทำบัญชีปิดงบสิ้นปี
รับทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท
รับทำบัญชีรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้
รับทำบัญชีตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชี ภงด.50 , สบช 3 . บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
รับทำบัญชีลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
รับทำบัญชียื่นงบกระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากร
รับทำบัญชีเลิกและชำระบัญชี
พื้นที่ให้บริการ
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอเมืองสมุทรปราการ    ตำบลปากน้ำ
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอเมืองสมุทรปราการ    ตำบลสำโรงเหนือ
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอเมืองสมุทรปราการ    ตำบลบางเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอเมืองสมุทรปราการ    ตำบลท้ายบ้าน
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอเมืองสมุทรปราการ    ตำบลบางปูใหม่
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอเมืองสมุทรปราการ    ตำบลแพรกษา
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอเมืองสมุทรปราการ    ตำบลบางโปรง
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอเมืองสมุทรปราการ    ตำบลบางปู
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอเมืองสมุทรปราการ    ตำบลบางด้วน
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอเมืองสมุทรปราการ    ตำบลบางเมืองใหม่
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอเมืองสมุทรปราการ    ตำบลเทพารักษ์
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอเมืองสมุทรปราการ    ตำบลท้ายบ้านใหม่
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอเมืองสมุทรปราการ    ตำบลแพรกษาใหม่
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอบางบ่อ    ตำบลบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอบางบ่อ    ตำบลบ้านระกาศ
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอบางบ่อ    ตำบลบางพลีน้อย
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอบางบ่อ    ตำบลบางเพรียง
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอบางบ่อ    ตำบลคลองด่าน
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอบางบ่อ    ตำบลคลองสวน
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอบางบ่อ    ตำบลเปร็ง
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอบางบ่อ    ตำบลคลองนิยมยาตรา
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอบางพลี    ตำบลบางพลีใหญ่
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอบางพลี    ตำบลบางแก้ว
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอบางพลี    ตำบลบางปลา
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอบางพลี    ตำบลบางโฉลง
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอบางพลี    ตำบลราชาเทวะ
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอบางพลี    ตำบลหนองปรือ
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอพระประแดง    ตำบลตลาด
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอพระประแดง    ตำบลบางพึ่ง
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอพระประแดง    ตำบลบางจาก
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอพระประแดง    ตำบลบางครุ
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอพระประแดง    ตำบลบางหญ้าแพรก
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอพระประแดง    ตำบลบางหัวเสือ
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอพระประแดง    ตำบลสำโรงใต้
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอพระประแดง    ตำบลบางยอ
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอพระประแดง    ตำบลบางกะเจ้า
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอพระประแดง    ตำบลบางน้ำผึ้ง
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอพระประแดง    ตำบลบางกระสอบ
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอพระประแดง    ตำบลบางกอบัว
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอพระประแดง    ตำบลทรงคนอง
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอพระประแดง    ตำบลสำโรง
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอพระประแดง    ตำบลสำโรงกลาง
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอพระสมุทรเจดีย์    ตำบลนาเกลือ
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอพระสมุทรเจดีย์    ตำบลบ้านคลองสวน
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอพระสมุทรเจดีย์    ตำบลแหลมฟ้าผ่า
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอพระสมุทรเจดีย์    ตำบลปากคลองบางปลากด
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอพระสมุทรเจดีย์    ตำบลในคลองบางปลากด
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอบางเสาธง    ตำบลบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอบางเสาธง    ตำบลศีรษะจรเข้น้อย
จังหวัดสมุทรปราการ    อำเภอบางเสาธง    ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่


Print

Related Posts

 

Posts ล่าสุด

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
556 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
490 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
826 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
543 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
560 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
510 Hits

Related Posts

Top Blogs

22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...
02 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
04 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...

ติดต่อสำนักงาน กทม.

บริษัท ไทย แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
30/270 ซอยนวมินทร์ 80
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
02-107-3057 Office
092-276-4805 คุณวาสนา
prommes.w@hotmail.com

ติดต่อสำนักงาน สงขลา

สำนักงานพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
126 หมู่ 3
ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90220
คุณจิระประภา
090-209-1888