รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By Thai Accounting

รับทำบัญชี จังหวัดสระแก้ว

รับทำบัญชี จังหวัดสระแก้ว

บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
บริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
บริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน
    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา
    ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล
บริการทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
บริการกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
บริการทำทะเบียนทรัพย์สิน
บริการปิดงบบัญชี
บริการทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
บริการทำรายงานสินค้าคงเหลือ
บริการวางแผนบัญชีให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
บริการแก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร

รับทำบัญชี: จัดทำและนำส่งรายเดือน, บริการปิดงบบัญชี, จัดทำงบแยกประเภทรายปี งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี
ออนไลน์: ยื่นภาษีออนไลน์
รับทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
รับทำบัญชีลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
รับทำบัญชีและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
รับทำบัญชีรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
รับทำบัญชีกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
รับทำบัญชีทะเบียนทรัพย์สิน
รับทำบัญชีปิดงบบัญชี
รับทำบัญชีงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
รับทำบัญชีรายงานสินค้าคงเหลือ
รับทำบัญชีวางแผนบัญชี
รับทำบัญชีแก้ไขปัญหาภาษีอากร
รับทำบัญชีแยกประเภท งบทดลอง
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
รับทำบัญชี (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
รับทำบัญชีภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91)
รับทำบัญชีขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี
รับทำบัญชีปิดงบสิ้นปี
รับทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท
รับทำบัญชีรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้
รับทำบัญชีตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชี ภงด.50 , สบช 3 . บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
รับทำบัญชีลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
รับทำบัญชียื่นงบกระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากร
รับทำบัญชีเลิกและชำระบัญชี

พื้นที่ให้บริการ

จังหวัดสระแก้ว    อำเภอเมืองสระแก้ว    ตำบลสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอเมืองสระแก้ว    ตำบลบ้านแก้ง
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอเมืองสระแก้ว    ตำบลศาลาลำดวน
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอเมืองสระแก้ว    ตำบลโคกปี่ฆ้อง
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอเมืองสระแก้ว    ตำบลท่าแยก
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอเมืองสระแก้ว    ตำบลท่าเกษม
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอเมืองสระแก้ว    ตำบลสระขวัญ
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอเมืองสระแก้ว    ตำบลหนองบอน
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอคลองหาด    ตำบลคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอคลองหาด    ตำบลไทยอุดม
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอคลองหาด    ตำบลซับมะกรูด
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอคลองหาด    ตำบลไทรเดี่ยว
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอคลองหาด    ตำบลคลองไก่เถื่อน
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอคลองหาด    ตำบลเบญจขร
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอคลองหาด    ตำบลไทรทอง
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอตาพระยา    ตำบลตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอตาพระยา    ตำบลทัพเสด็จ
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอตาพระยา    ตำบลทัพราช
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอตาพระยา    ตำบลทัพไทย
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอตาพระยา    ตำบลโคคลาน
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอวังน้ำเย็น    ตำบลวังน้ำเย็น
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอวังน้ำเย็น    ตำบลตาหลังใน
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอวังน้ำเย็น    ตำบลคลองหินปูน
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอวังน้ำเย็น    ตำบลทุ่งมหาเจริญ
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอวัฒนานคร    ตำบลวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอวัฒนานคร    ตำบลท่าเกวียน
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอวัฒนานคร    ตำบลผักขะ
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอวัฒนานคร    ตำบลโนนหมากเค็ง
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอวัฒนานคร    ตำบลหนองน้ำใส
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอวัฒนานคร    ตำบลช่องกุ่ม
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอวัฒนานคร    ตำบลหนองแวง
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอวัฒนานคร    ตำบลแซร์ออ
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอวัฒนานคร    ตำบลหนองหมากฝ้าย
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอวัฒนานคร    ตำบลหนองตะเคียนบอน
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอวัฒนานคร    ตำบลห้วยโจด
จังหวัดสระแก้ว    อำเภออรัญประเทศ    ตำบลอรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว    อำเภออรัญประเทศ    ตำบลเมืองไผ่
จังหวัดสระแก้ว    อำเภออรัญประเทศ    ตำบลหันทราย
จังหวัดสระแก้ว    อำเภออรัญประเทศ    ตำบลคลองน้ำใส
จังหวัดสระแก้ว    อำเภออรัญประเทศ    ตำบลท่าข้าม
จังหวัดสระแก้ว    อำเภออรัญประเทศ    ตำบลป่าไร่
จังหวัดสระแก้ว    อำเภออรัญประเทศ    ตำบลทับพริก
จังหวัดสระแก้ว    อำเภออรัญประเทศ    ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
จังหวัดสระแก้ว    อำเภออรัญประเทศ    ตำบลผ่านศึก
จังหวัดสระแก้ว    อำเภออรัญประเทศ    ตำบลหนองสังข์
จังหวัดสระแก้ว    อำเภออรัญประเทศ    ตำบลคลองทับจันทร์
จังหวัดสระแก้ว    อำเภออรัญประเทศ    ตำบลฟากห้วย
จังหวัดสระแก้ว    อำเภออรัญประเทศ    ตำบลบ้านด่าน
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอเขาฉกรรจ์    ตำบลเขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอเขาฉกรรจ์    ตำบลหนองหว้า
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอเขาฉกรรจ์    ตำบลพระเพลิง
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอเขาฉกรรจ์    ตำบลเขาสามสิบ
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอโคกสูง    ตำบลโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอโคกสูง    ตำบลหนองม่วง
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอโคกสูง    ตำบลหนองแวง
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอโคกสูง    ตำบลโนนหมากมุ่น
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอวังสมบูรณ์    ตำบลวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอวังสมบูรณ์    ตำบลวังใหม่
จังหวัดสระแก้ว    อำเภอวังสมบูรณ์    ตำบลวังทอง


Print

Related Posts

 

Posts ล่าสุด

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
556 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
490 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
827 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
544 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
560 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
511 Hits

Related Posts

Top Blogs

22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...
02 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
04 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...

ติดต่อสำนักงาน กทม.

บริษัท ไทย แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
30/270 ซอยนวมินทร์ 80
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
02-107-3057 Office
092-276-4805 คุณวาสนา
prommes.w@hotmail.com

ติดต่อสำนักงาน สงขลา

สำนักงานพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
126 หมู่ 3
ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90220
คุณจิระประภา
090-209-1888