รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By Thai Accounting

รับทำบัญชี จังหวัดปทุมธานี

รับทำบัญชี จังหวัดปทุมธานี

บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
บริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
บริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน
    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา
    ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล
บริการทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
บริการกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
บริการทำทะเบียนทรัพย์สิน
บริการปิดงบบัญชี
บริการทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
บริการทำรายงานสินค้าคงเหลือ
บริการวางแผนบัญชีให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
บริการแก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร

รับทำบัญชี: จัดทำและนำส่งรายเดือน, บริการปิดงบบัญชี, จัดทำงบแยกประเภทรายปี งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี
ออนไลน์: ยื่นภาษีออนไลน์
รับทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
รับทำบัญชีลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
รับทำบัญชีและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
รับทำบัญชีรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
รับทำบัญชีกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
รับทำบัญชีทะเบียนทรัพย์สิน
รับทำบัญชีปิดงบบัญชี
รับทำบัญชีงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
รับทำบัญชีรายงานสินค้าคงเหลือ
รับทำบัญชีวางแผนบัญชี
รับทำบัญชีแก้ไขปัญหาภาษีอากร
รับทำบัญชีแยกประเภท งบทดลอง
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
รับทำบัญชี (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
รับทำบัญชีภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91)
รับทำบัญชีขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี
รับทำบัญชีปิดงบสิ้นปี
รับทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท
รับทำบัญชีรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้
รับทำบัญชีตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชี ภงด.50 , สบช 3 . บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
รับทำบัญชีลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
รับทำบัญชียื่นงบกระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากร
รับทำบัญชีเลิกและชำระบัญชี
พื้นที่ให้บริการ
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอเมืองปทุมธานี    ตำบลบางปรอก
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอเมืองปทุมธานี    ตำบลบ้านใหม่
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอเมืองปทุมธานี    ตำบลบ้านกลาง
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอเมืองปทุมธานี    ตำบลบ้านฉาง
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอเมืองปทุมธานี    ตำบลบ้านกระแชง
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอเมืองปทุมธานี    ตำบลบางขะแยง
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอเมืองปทุมธานี    ตำบลบางคูวัด
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอเมืองปทุมธานี    ตำบลบางหลวง
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอเมืองปทุมธานี    ตำบลบางเดื่อ
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอเมืองปทุมธานี    ตำบลบางพูด
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอเมืองปทุมธานี    ตำบลบางพูน
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอเมืองปทุมธานี    ตำบลบางกะดี
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอเมืองปทุมธานี    ตำบลสวนพริกไทย
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอเมืองปทุมธานี    ตำบลหลักหก
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอคลองหลวง    ตำบลคลองหนึ่ง
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอคลองหลวง    ตำบลคลองสอง
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอคลองหลวง    ตำบลคลองสาม
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอคลองหลวง    ตำบลคลองสี่
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอคลองหลวง    ตำบลคลองห้า
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอคลองหลวง    ตำบลคลองหก
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอคลองหลวง    ตำบลคลองเจ็ด
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอธัญบุรี    ตำบลประชาธิปัตย์
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอธัญบุรี    ตำบลบึงยี่โถ
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอธัญบุรี    ตำบลรังสิต
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอธัญบุรี    ตำบลลำผักกูด
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอธัญบุรี    ตำบลบึงสนั่น
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอธัญบุรี    ตำบลบึงน้ำรักษ์
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอหนองเสือ    ตำบลบึงบา
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอหนองเสือ    ตำบลบึงบอน
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอหนองเสือ    ตำบลบึงกาสาม
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอหนองเสือ    ตำบลบึงชำอ้อ
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอหนองเสือ    ตำบลหนองสามวัง
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอหนองเสือ    ตำบลศาลาครุ
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอหนองเสือ    ตำบลนพรัตน์
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอลาดหลุมแก้ว    ตำบลระแหง
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอลาดหลุมแก้ว    ตำบลลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอลาดหลุมแก้ว    ตำบลคูบางหลวง
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอลาดหลุมแก้ว    ตำบลคูขวาง
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอลาดหลุมแก้ว    ตำบลคลองพระอุดม
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอลาดหลุมแก้ว    ตำบลบ่อเงิน
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอลาดหลุมแก้ว    ตำบลหน้าไม้
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอลำลูกกา    ตำบลคูคต
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอลำลูกกา    ตำบลลาดสวาย
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอลำลูกกา    ตำบลบึงคำพร้อย
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอลำลูกกา    ตำบลลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอลำลูกกา    ตำบลบึงทองหลาง
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอลำลูกกา    ตำบลลำไทร
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอลำลูกกา    ตำบลบึงคอไห
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอลำลูกกา    ตำบลพืชอุดม
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอสามโคก    ตำบลบางเตย
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอสามโคก    ตำบลคลองควาย
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอสามโคก    ตำบลสามโคก
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอสามโคก    ตำบลกระแชง
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอสามโคก    ตำบลบางโพธิ์เหนือ
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอสามโคก    ตำบลเชียงรากใหญ่
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอสามโคก    ตำบลบ้านปทุม
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอสามโคก    ตำบลบ้านงิ้ว
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอสามโคก    ตำบลเชียงรากน้อย
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอสามโคก    ตำบลบางกระบือ
จังหวัดปทุมธานี    อำเภอสามโคก    ตำบลท้ายเกาะ


Print

Related Posts

 

Posts ล่าสุด

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
556 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
490 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
826 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
543 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
560 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
510 Hits

Related Posts

Top Blogs

22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...
02 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
04 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...

ติดต่อสำนักงาน กทม.

บริษัท ไทย แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
30/270 ซอยนวมินทร์ 80
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
02-107-3057 Office
092-276-4805 คุณวาสนา
prommes.w@hotmail.com

ติดต่อสำนักงาน สงขลา

สำนักงานพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
126 หมู่ 3
ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90220
คุณจิระประภา
090-209-1888