รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง

รับทำบัญชี: จัดทำบัญชีและนำส่งรายเดือน, บริการปิดงบบัญชี, จัดทำบัญชีสมุดรายวัน แยกประเภท งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี
รับจดทะเบียนบริษัท: จดทะเบียนบริษัทจำกัด, จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด, จดใบทะเบียนพาณิชย์, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ออนไลน์: ยื่นภาษีออนไลน์, จดทะเบียนบริษัท ออนไลน์
add line
line

รับทำบัญชี

บริการด้านบัญชีและภาษีครบวงจร

บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
บริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
บริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน
    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา
    ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล
บริการทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
บริการกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
บริการทำทะเบียนทรัพย์สิน
บริการปิดงบบัญชี
บริการทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
บริการทำรายงานสินค้าคงเหลือ
บริการวางแผนบัญชีให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
บริการแก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร

 

บริการทำบัญชี

รับทำบัญชี: จัดทำและนำส่งรายเดือน, บริการปิดงบบัญชี, จัดทำงบแยกประเภทรายปี งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี
ออนไลน์: ยื่นภาษีออนไลน์

รับทำบัญชีและนำส่งรายเดือน

บริการจัดทำบัญชีและนำส่งรายเดือน

รับทำบัญชีลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ

บริการจัดทำบัญชีลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ

รับทำบัญชีและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน

บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน
    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา
    ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล

รับทำบัญชีรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย

บริการจัดทำบัญชีรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
   แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

รับทำบัญชีกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม

บริการกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม

รับทำบัญชีทะเบียนทรัพย์สิน

บริการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

รับทำบัญชีปิดงบบัญชี

บริการปิดงบบัญชี

รับทำบัญชีงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน

บริการทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน

รับทำบัญชีรายงานสินค้าคงเหลือ

บริการจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ

รับทำบัญชีวางแผนบัญชี

บริการวางแผนบัญชีให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง

รับทำบัญชีแก้ไขปัญหาภาษีอากร

บริการแก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร

รับทำบัญชีแยกประเภท งบทดลอง

บริการทำบัญชีแยกประเภท งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี

รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)

บริการทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) พร้อมนำส่งสรรพากร

รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

บริการทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) พร้อมนำส่งสรรพากร

รับทำบัญชี (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์

บริการทำบัญชี (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์

รับทำบัญชีภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91)

บริการทำบัญชีภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91) พร้อมนำส่งสรรพากร

รับทำบัญชีขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี

บริการขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี

รับทำบัญชีปิดงบสิ้นปี

บริการปิดงบสิ้นปี

รับทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท

บริการทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท รายละเอียดประกอบงบอื่นๆ

รับทำบัญชีรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้

บริการทำบัญชีรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้

รับทำบัญชีตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รับทำบัญชี ภงด.50 , สบช 3 . บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

บริการทำบัญชี ภงด.50 , สบช 3 . บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

รับทำบัญชีลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

บริการลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใหม่)

รับทำบัญชียื่นงบกระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากร

บริการยื่นงบกระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากร

รับทำบัญชีเลิกและชำระบัญชี

บริการเลิกและชำระบัญชี
add line

รับจดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯ

จดทะเบียนบริษัท

 บริการจองชื่อนิติบุคคล
 บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
 บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท
 บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม
 บริการให้คำปรึกษาทางด้านจดทะเบียน

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯ

 บริการจองชื่อนิติบุคคล
 บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
 บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างฯ
 บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม
 บริการให้คำปรึกษาทางด้านจดทะเบียน

บริการจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท: จดทะเบียนบริษัทจำกัด, จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด, จดใบทะเบียนพาณิชย์, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
ออนไลน์: จดทะเบียนบริษัท ออนไลน์

รับจดทะเบียนจองชื่อนิติบุคคล

บริกรจองชื่อนิติบุคคล

รับจดทะเบียนเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน

บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน

รับจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท

รับจดทะเบียนขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รับจดทะเบียนขอภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่

บริการจดเปลี่ยนแปลงที่อยู่

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการเข้าออก

บริการจดเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการเข้าออก

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

บริการจดเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

บริการจดเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น

บริการจดเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุน

บริการจดเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุน

รับจดทะเบียนขึ้นทะเบียนประกันสังคม

บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

รับจดทะเบียนขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

บริการจดขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รับจดทะเบียนจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม จด Vat.

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแจ้งเปลี่ยนชื่อ

บริการจดเปลี่ยนแปลงแจ้งเปลี่ยนชื่อ

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่ม ลด สาขา

บริการจดเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลด สาขา ที่อยู่สถานประกอบการ

รับจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ

บริการจดเปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ

รับจดทะเบียนเลิกกิจการ

บริการจดเลิกกิจการ
add line

Express On Cloud @By Thai Accounting

Easy to use Express On Cloud

(สำหรับลูกค้าทำบัญชีรายเดือน)
บริษัท ไทย แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
สำนักงานบัญชี และสำนักตรวจสอบบัญชี
สำนักงานบัญชี และสำนักงานตรวจสอบบัญชี ที่เป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียน และจัดให้มีหลักประกันต่อ สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

dbd-service

กรมสรรพากร

rd-service

สำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคม

สภาวิชาชีพบัญชี

TFAC-Service

Posts ล่าสุด

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
556 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
490 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
827 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
543 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
560 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
510 Hits

ติดต่อสำนักงาน กทม.

บริษัท ไทย แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
30/270 ซอยนวมินทร์ 80
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
02-107-3057 Office
092-276-4805 คุณวาสนา
prommes.w@hotmail.com

ติดต่อสำนักงาน สงขลา

สำนักงานพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
126 หมู่ 3
ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90220
คุณจิระประภา
090-209-1888