รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By Thai Accounting

รับทำบัญชี จังหวัดชัยนาท

รับทำบัญชี จังหวัดชัยนาท

บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
บริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
บริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน
    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา
    ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล
บริการทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
บริการกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
บริการทำทะเบียนทรัพย์สิน
บริการปิดงบบัญชี
บริการทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
บริการทำรายงานสินค้าคงเหลือ
บริการวางแผนบัญชีให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
บริการแก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร

รับทำบัญชี: จัดทำและนำส่งรายเดือน, บริการปิดงบบัญชี, จัดทำงบแยกประเภทรายปี งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี
ออนไลน์: ยื่นภาษีออนไลน์
รับทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
รับทำบัญชีลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
รับทำบัญชีและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
รับทำบัญชีรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
รับทำบัญชีกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
รับทำบัญชีทะเบียนทรัพย์สิน
รับทำบัญชีปิดงบบัญชี
รับทำบัญชีงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
รับทำบัญชีรายงานสินค้าคงเหลือ
รับทำบัญชีวางแผนบัญชี
รับทำบัญชีแก้ไขปัญหาภาษีอากร
รับทำบัญชีแยกประเภท งบทดลอง
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
รับทำบัญชี (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
รับทำบัญชีภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91)
รับทำบัญชีขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี
รับทำบัญชีปิดงบสิ้นปี
รับทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท
รับทำบัญชีรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้
รับทำบัญชีตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชี ภงด.50 , สบช 3 . บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
รับทำบัญชีลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
รับทำบัญชียื่นงบกระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากร
รับทำบัญชีเลิกและชำระบัญชี

พื้นที่ให้บริการ

จังหวัดชัยนาท    อำเภอเมืองชัยนาท    ตำบลในเมือง
จังหวัดชัยนาท    อำเภอเมืองชัยนาท    ตำบลบ้านกล้วย
จังหวัดชัยนาท    อำเภอเมืองชัยนาท    ตำบลท่าชัย
จังหวัดชัยนาท    อำเภอเมืองชัยนาท    ตำบลชัยนาท
จังหวัดชัยนาท    อำเภอเมืองชัยนาท    ตำบลเขาท่าพระ
จังหวัดชัยนาท    อำเภอเมืองชัยนาท    ตำบลหาดท่าเสา
จังหวัดชัยนาท    อำเภอเมืองชัยนาท    ตำบลธรรมามูล
จังหวัดชัยนาท    อำเภอเมืองชัยนาท    ตำบลเสือโฮก
จังหวัดชัยนาท    อำเภอเมืองชัยนาท    ตำบลนางลือ
จังหวัดชัยนาท    อำเภอมโนรมย์    ตำบลคุ้งสำเภา
จังหวัดชัยนาท    อำเภอมโนรมย์    ตำบลวัดโคก
จังหวัดชัยนาท    อำเภอมโนรมย์    ตำบลศิลาดาน
จังหวัดชัยนาท    อำเภอมโนรมย์    ตำบลท่าฉนวน
จังหวัดชัยนาท    อำเภอมโนรมย์    ตำบลหางน้ำสาคร
จังหวัดชัยนาท    อำเภอมโนรมย์    ตำบลไร่พัฒนา
จังหวัดชัยนาท    อำเภอมโนรมย์    ตำบลอู่ตะเภา
จังหวัดชัยนาท    อำเภอวัดสิงห์    ตำบลวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท    อำเภอวัดสิงห์    ตำบลมะขามเฒ่า
จังหวัดชัยนาท    อำเภอวัดสิงห์    ตำบลหนองน้อย
จังหวัดชัยนาท    อำเภอวัดสิงห์    ตำบลหนองบัว
จังหวัดชัยนาท    อำเภอวัดสิงห์    ตำบลหนองขุ่น
จังหวัดชัยนาท    อำเภอวัดสิงห์    ตำบลบ่อแร่
จังหวัดชัยนาท    อำเภอวัดสิงห์    ตำบลวังหมัน
จังหวัดชัยนาท    อำเภอสรรพยา    ตำบลสรรพยา
จังหวัดชัยนาท    อำเภอสรรพยา    ตำบลตลุก
จังหวัดชัยนาท    อำเภอสรรพยา    ตำบลเขาแก้ว
จังหวัดชัยนาท    อำเภอสรรพยา    ตำบลโพนางดำตก
จังหวัดชัยนาท    อำเภอสรรพยา    ตำบลโพนางดำออก
จังหวัดชัยนาท    อำเภอสรรพยา    ตำบลบางหลวง
จังหวัดชัยนาท    อำเภอสรรพยา    ตำบลหาดอาษา
จังหวัดชัยนาท    อำเภอสรรคบุรี    ตำบลแพรกศรีราชา
จังหวัดชัยนาท    อำเภอสรรคบุรี    ตำบลเที่ยงแท้
จังหวัดชัยนาท    อำเภอสรรคบุรี    ตำบลห้วยกรด
จังหวัดชัยนาท    อำเภอสรรคบุรี    ตำบลโพงาม
จังหวัดชัยนาท    อำเภอสรรคบุรี    ตำบลบางขุด
จังหวัดชัยนาท    อำเภอสรรคบุรี    ตำบลดงคอน
จังหวัดชัยนาท    อำเภอสรรคบุรี    ตำบลดอนกำ
จังหวัดชัยนาท    อำเภอสรรคบุรี    ตำบลห้วยกรดพัฒนา
จังหวัดชัยนาท    อำเภอหันคา    ตำบลหันคา
จังหวัดชัยนาท    อำเภอหันคา    ตำบลบ้านเชี่ยน
จังหวัดชัยนาท    อำเภอหันคา    ตำบลไพรนกยูง
จังหวัดชัยนาท    อำเภอหันคา    ตำบลหนองแซง
จังหวัดชัยนาท    อำเภอหันคา    ตำบลห้วยงู
จังหวัดชัยนาท    อำเภอหันคา    ตำบลวังไก่เถื่อน
จังหวัดชัยนาท    อำเภอหันคา    ตำบลเด่นใหญ่
จังหวัดชัยนาท    อำเภอหันคา    ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
จังหวัดชัยนาท    อำเภอหนองมะโมง    ตำบลหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท    อำเภอหนองมะโมง    ตำบลวังตะเคียน
จังหวัดชัยนาท    อำเภอหนองมะโมง    ตำบลสะพานหิน
จังหวัดชัยนาท    อำเภอหนองมะโมง    ตำบลกุดจอก
จังหวัดชัยนาท    อำเภอเนินขาม    ตำบลเนินขาม
จังหวัดชัยนาท    อำเภอเนินขาม    ตำบลกะบกเตี้ย
จังหวัดชัยนาท    อำเภอเนินขาม    ตำบลสุขเดือนห้า


Print

Related Posts

 

Posts ล่าสุด

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
556 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
490 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
826 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
543 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
560 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
510 Hits

Related Posts

Top Blogs

22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...
02 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
04 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...

ติดต่อสำนักงาน กทม.

บริษัท ไทย แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
30/270 ซอยนวมินทร์ 80
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
02-107-3057 Office
092-276-4805 คุณวาสนา
prommes.w@hotmail.com

ติดต่อสำนักงาน สงขลา

สำนักงานพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
126 หมู่ 3
ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90220
คุณจิระประภา
090-209-1888