รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By Thai Accounting

รับทำบัญชี จังหวัดสระบุรี

รับทำบัญชี จังหวัดสระบุรี

บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
บริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
บริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน
    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา
    ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล
บริการทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
บริการกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
บริการทำทะเบียนทรัพย์สิน
บริการปิดงบบัญชี
บริการทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
บริการทำรายงานสินค้าคงเหลือ
บริการวางแผนบัญชีให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
บริการแก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร

รับทำบัญชี: จัดทำและนำส่งรายเดือน, บริการปิดงบบัญชี, จัดทำงบแยกประเภทรายปี งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี
ออนไลน์: ยื่นภาษีออนไลน์
รับทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
รับทำบัญชีลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
รับทำบัญชีและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
รับทำบัญชีรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
รับทำบัญชีกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
รับทำบัญชีทะเบียนทรัพย์สิน
รับทำบัญชีปิดงบบัญชี
รับทำบัญชีงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
รับทำบัญชีรายงานสินค้าคงเหลือ
รับทำบัญชีวางแผนบัญชี
รับทำบัญชีแก้ไขปัญหาภาษีอากร
รับทำบัญชีแยกประเภท งบทดลอง
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
รับทำบัญชี (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
รับทำบัญชีภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91)
รับทำบัญชีขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี
รับทำบัญชีปิดงบสิ้นปี
รับทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท
รับทำบัญชีรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้
รับทำบัญชีตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชี ภงด.50 , สบช 3 . บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
รับทำบัญชีลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
รับทำบัญชียื่นงบกระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากร
รับทำบัญชีเลิกและชำระบัญชี
พื้นที่ให้บริการ

จังหวัดสระบุรี    อำเภอเมืองสระบุรี    ตำบลปากเพรียว
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเมืองสระบุรี    ตำบลดาวเรือง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเมืองสระบุรี    ตำบลนาโฉง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเมืองสระบุรี    ตำบลโคกสว่าง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเมืองสระบุรี    ตำบลหนองโน
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเมืองสระบุรี    ตำบลหนองยาว
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเมืองสระบุรี    ตำบลปากข้าวสาร
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเมืองสระบุรี    ตำบลหนองปลาไหล
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเมืองสระบุรี    ตำบลกุดนกเปล้า
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเมืองสระบุรี    ตำบลตลิ่งชัน
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเมืองสระบุรี    ตำบลตะกุด
จังหวัดสระบุรี    อำเภอแก่งคอย    ตำบลแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี    อำเภอแก่งคอย    ตำบลทับกวาง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอแก่งคอย    ตำบลตาลเดี่ยว
จังหวัดสระบุรี    อำเภอแก่งคอย    ตำบลห้วยแห้ง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอแก่งคอย    ตำบลท่าคล้อ
จังหวัดสระบุรี    อำเภอแก่งคอย    ตำบลหินซ้อน
จังหวัดสระบุรี    อำเภอแก่งคอย    ตำบลบ้านธาตุ
จังหวัดสระบุรี    อำเภอแก่งคอย    ตำบลบ้านป่า
จังหวัดสระบุรี    อำเภอแก่งคอย    ตำบลท่าตูม
จังหวัดสระบุรี    อำเภอแก่งคอย    ตำบลชะอม
จังหวัดสระบุรี    อำเภอแก่งคอย    ตำบลสองคอน
จังหวัดสระบุรี    อำเภอแก่งคอย    ตำบลเตาปูน
จังหวัดสระบุรี    อำเภอแก่งคอย    ตำบลชำผักแพว
จังหวัดสระบุรี    อำเภอแก่งคอย    ตำบลท่ามะปราง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแค    ตำบลหนองแค
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแค    ตำบลกุ่มหัก
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแค    ตำบลคชสิทธิ์
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแค    ตำบลโคกตูม
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแค    ตำบลโคกแย้
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแค    ตำบลบัวลอย
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแค    ตำบลไผ่ต่ำ
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแค    ตำบลโพนทอง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแค    ตำบลห้วยขมิ้น
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแค    ตำบลห้วยทราย
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแค    ตำบลหนองไข่น้ำ
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแค    ตำบลหนองแขม
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแค    ตำบลหนองจิก
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแค    ตำบลหนองจรเข้
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแค    ตำบลหนองนาก
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแค    ตำบลหนองปลาหมอ
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแค    ตำบลหนองปลิง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแค    ตำบลหนองโรง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอวิหารแดง    ตำบลหนองหมู
จังหวัดสระบุรี    อำเภอวิหารแดง    ตำบลบ้านลำ
จังหวัดสระบุรี    อำเภอวิหารแดง    ตำบลคลองเรือ
จังหวัดสระบุรี    อำเภอวิหารแดง    ตำบลวิหารแดง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอวิหารแดง    ตำบลหนองสรวง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอวิหารแดง    ตำบลเจริญธรรม
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแซง    ตำบลหนองแซง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแซง    ตำบลหนองควายโซ
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแซง    ตำบลหนองหัวโพ
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแซง    ตำบลหนองสีดา
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแซง    ตำบลหนองกบ
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแซง    ตำบลไก่เส่า
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแซง    ตำบลโคกสะอาด
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแซง    ตำบลม่วงหวาน
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองแซง    ตำบลเขาดิน
จังหวัดสระบุรี    อำเภอบ้านหมอ    ตำบลบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี    อำเภอบ้านหมอ    ตำบลบางโขมด
จังหวัดสระบุรี    อำเภอบ้านหมอ    ตำบลสร่างโศก
จังหวัดสระบุรี    อำเภอบ้านหมอ    ตำบลตลาดน้อย
จังหวัดสระบุรี    อำเภอบ้านหมอ    ตำบลหรเทพ
จังหวัดสระบุรี    อำเภอบ้านหมอ    ตำบลโคกใหญ่
จังหวัดสระบุรี    อำเภอบ้านหมอ    ตำบลไผ่ขวาง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอบ้านหมอ    ตำบลบ้านครัว
จังหวัดสระบุรี    อำเภอบ้านหมอ    ตำบลหนองบัว
จังหวัดสระบุรี    อำเภอดอนพุด    ตำบลดอนพุด
จังหวัดสระบุรี    อำเภอดอนพุด    ตำบลไผ่หลิ่ว
จังหวัดสระบุรี    อำเภอดอนพุด    ตำบลบ้านหลวง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอดอนพุด    ตำบลดงตะงาว
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองโดน    ตำบลหนองโดน
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองโดน    ตำบลบ้านกลับ
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองโดน    ตำบลดอนทอง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอหนองโดน    ตำบลบ้านโปร่ง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอพระพุทธบาท    ตำบลพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี    อำเภอพระพุทธบาท    ตำบลขุนโขลน
จังหวัดสระบุรี    อำเภอพระพุทธบาท    ตำบลธารเกษม
จังหวัดสระบุรี    อำเภอพระพุทธบาท    ตำบลนายาว
จังหวัดสระบุรี    อำเภอพระพุทธบาท    ตำบลพุคำจาน
จังหวัดสระบุรี    อำเภอพระพุทธบาท    ตำบลเขาวง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอพระพุทธบาท    ตำบลห้วยป่าหวาย
จังหวัดสระบุรี    อำเภอพระพุทธบาท    ตำบลพุกร่าง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอพระพุทธบาท    ตำบลหนองแก
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเสาไห้    ตำบลเสาไห้
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเสาไห้    ตำบลบ้านยาง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเสาไห้    ตำบลหัวปลวก
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเสาไห้    ตำบลงิ้วงาม
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเสาไห้    ตำบลศาลารีไทย
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเสาไห้    ตำบลต้นตาล
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเสาไห้    ตำบลท่าช้าง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเสาไห้    ตำบลพระยาทด
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเสาไห้    ตำบลม่วงงาม
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเสาไห้    ตำบลเริงราง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเสาไห้    ตำบลเมืองเก่า
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเสาไห้    ตำบลสวนดอกไม้
จังหวัดสระบุรี    อำเภอมวกเหล็ก    ตำบลมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี    อำเภอมวกเหล็ก    ตำบลมิตรภาพ
จังหวัดสระบุรี    อำเภอมวกเหล็ก    ตำบลหนองย่างเสือ
จังหวัดสระบุรี    อำเภอมวกเหล็ก    ตำบลลำสมพุง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอมวกเหล็ก    ตำบลลำพญากลาง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอมวกเหล็ก    ตำบลซับสนุ่น
จังหวัดสระบุรี    อำเภอวังม่วง    ตำบลแสลงพัน
จังหวัดสระบุรี    อำเภอวังม่วง    ตำบลคำพราน
จังหวัดสระบุรี    อำเภอวังม่วง    ตำบลวังม่วง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    ตำบลเขาดินพัฒนา
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    ตำบลบ้านแก้ง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    ตำบลผึ้งรวง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    ตำบลพุแค
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    ตำบลห้วยบง
จังหวัดสระบุรี    อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    ตำบลหน้าพระลาน


Print

Related Posts

 

Posts ล่าสุด

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
556 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
490 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
827 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
544 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
560 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
511 Hits

Related Posts

Top Blogs

22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...
02 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
04 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...

ติดต่อสำนักงาน กทม.

บริษัท ไทย แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
30/270 ซอยนวมินทร์ 80
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
02-107-3057 Office
092-276-4805 คุณวาสนา
prommes.w@hotmail.com

ติดต่อสำนักงาน สงขลา

สำนักงานพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
126 หมู่ 3
ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90220
คุณจิระประภา
090-209-1888