รับทำบัญชีและนำส่งรายเดือน

รับทำบัญชีและนำส่งรายเดือน

รับทำบัญชี
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
บริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
บริการปิดงบสิ้นปี

บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
  •     ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน
  •     ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา
  •     ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล
บริการจัดทำบัญชีรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
  •    แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
บริการกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
บริการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
บริการปิดงบบัญชี
บริการทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
บริการจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ
บริการวางแผนบัญชีให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
บริการแก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร
บริการทำบัญชีแยกประเภท งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี
บริการทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) พร้อมนำส่งสรรพากร
บริการทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) พร้อมนำส่งสรรพากร
บริการทำบัญชี (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
บริการทำบัญชีภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91) พร้อมนำส่งสรรพากร
บริการขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี
บริการปิดงบสิ้นปี
บริการทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท รายละเอียดประกอบงบอื่นๆ
บริการทำบัญชีรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้
บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริการทำบัญชี ภงด.50 , สบช 3 . บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
บริการลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใหม่)
บริการยื่นงบกระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากร
บริการเลิกและชำระบัญชี

ติดต่อสำนักงาน กทม.

บริษัท ไทย แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
30/270 ซอยนวมินทร์ 80
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
02-107-3057 Office
092-276-4805 คุณวาสนา
prommes.w@hotmail.com

ติดต่อสำนักงาน สงขลา

สำนักงานพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
126 หมู่ 3
ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90220
คุณจิระประภา
090-209-1888