รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By Thai Accounting

รับทำบัญชี จังหวัดระยอง

รับทำบัญชี จังหวัดระยอง

บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
บริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
บริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน
    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา
    ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล
บริการทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
บริการกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
บริการทำทะเบียนทรัพย์สิน
บริการปิดงบบัญชี
บริการทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
บริการทำรายงานสินค้าคงเหลือ
บริการวางแผนบัญชีให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
บริการแก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร

รับทำบัญชี: จัดทำและนำส่งรายเดือน, บริการปิดงบบัญชี, จัดทำงบแยกประเภทรายปี งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี
ออนไลน์: ยื่นภาษีออนไลน์
รับทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
รับทำบัญชีลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
รับทำบัญชีและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
รับทำบัญชีรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
รับทำบัญชีกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
รับทำบัญชีทะเบียนทรัพย์สิน
รับทำบัญชีปิดงบบัญชี
รับทำบัญชีงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
รับทำบัญชีรายงานสินค้าคงเหลือ
รับทำบัญชีวางแผนบัญชี
รับทำบัญชีแก้ไขปัญหาภาษีอากร
รับทำบัญชีแยกประเภท งบทดลอง
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
รับทำบัญชี (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
รับทำบัญชีภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91)
รับทำบัญชีขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี
รับทำบัญชีปิดงบสิ้นปี
รับทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท
รับทำบัญชีรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้
รับทำบัญชีตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชี ภงด.50 , สบช 3 . บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
รับทำบัญชีลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
รับทำบัญชียื่นงบกระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากร
รับทำบัญชีเลิกและชำระบัญชี
พื้นที่ให้บริการ

จังหวัดระยอง    อำเภอเมืองระยอง    ตำบลท่าประดู่
จังหวัดระยอง    อำเภอเมืองระยอง    ตำบลเชิงเนิน
จังหวัดระยอง    อำเภอเมืองระยอง    ตำบลตะพง
จังหวัดระยอง    อำเภอเมืองระยอง    ตำบลปากน้ำ
จังหวัดระยอง    อำเภอเมืองระยอง    ตำบลเพ
จังหวัดระยอง    อำเภอเมืองระยอง    ตำบลแกลง
จังหวัดระยอง    อำเภอเมืองระยอง    ตำบลบ้านแลง
จังหวัดระยอง    อำเภอเมืองระยอง    ตำบลนาตาขวัญ
จังหวัดระยอง    อำเภอเมืองระยอง    ตำบลเนินพระ
จังหวัดระยอง    อำเภอเมืองระยอง    ตำบลกะเฉด
จังหวัดระยอง    อำเภอเมืองระยอง    ตำบลทับมา
จังหวัดระยอง    อำเภอเมืองระยอง    ตำบลน้ำคอก
จังหวัดระยอง    อำเภอเมืองระยอง    ตำบลห้วยโป่ง
จังหวัดระยอง    อำเภอเมืองระยอง    ตำบลมาบตาพุด
จังหวัดระยอง    อำเภอเมืองระยอง    ตำบลสำนักทอง
จังหวัดระยอง    อำเภอบ้านฉาง    ตำบลสำนักท้อน
จังหวัดระยอง    อำเภอบ้านฉาง    ตำบลพลา
จังหวัดระยอง    อำเภอบ้านฉาง    ตำบลบ้านฉาง
จังหวัดระยอง    อำเภอแกลง    ตำบลทางเกวียน
จังหวัดระยอง    อำเภอแกลง    ตำบลวังหว้า
จังหวัดระยอง    อำเภอแกลง    ตำบลชากโดน
จังหวัดระยอง    อำเภอแกลง    ตำบลเนินฆ้อ
จังหวัดระยอง    อำเภอแกลง    ตำบลกร่ำ
จังหวัดระยอง    อำเภอแกลง    ตำบลชากพง
จังหวัดระยอง    อำเภอแกลง    ตำบลกระแสบน
จังหวัดระยอง    อำเภอแกลง    ตำบลบ้านนา
จังหวัดระยอง    อำเภอแกลง    ตำบลทุ่งควายกิน
จังหวัดระยอง    อำเภอแกลง    ตำบลกองดิน
จังหวัดระยอง    อำเภอแกลง    ตำบลคลองปูน
จังหวัดระยอง    อำเภอแกลง    ตำบลพังราด
จังหวัดระยอง    อำเภอแกลง    ตำบลปากน้ำกระแส
จังหวัดระยอง    อำเภอแกลง    ตำบลห้วยยาง
จังหวัดระยอง    อำเภอแกลง    ตำบลสองสลึง
จังหวัดระยอง    อำเภอวังจันทร์    ตำบลวังจันทร์
จังหวัดระยอง    อำเภอวังจันทร์    ตำบลชุมแสง
จังหวัดระยอง    อำเภอวังจันทร์    ตำบลป่ายุบใน
จังหวัดระยอง    อำเภอวังจันทร์    ตำบลพลงตาเอี่ยม
จังหวัดระยอง    อำเภอบ้านค่าย    ตำบลบ้านค่าย
จังหวัดระยอง    อำเภอบ้านค่าย    ตำบลหนองละลอก
จังหวัดระยอง    อำเภอบ้านค่าย    ตำบลหนองตะพาน
จังหวัดระยอง    อำเภอบ้านค่าย    ตำบลตาขัน
จังหวัดระยอง    อำเภอบ้านค่าย    ตำบลบางบุตร
จังหวัดระยอง    อำเภอบ้านค่าย    ตำบลหนองบัว
จังหวัดระยอง    อำเภอบ้านค่าย    ตำบลชากบก
จังหวัดระยอง    อำเภอปลวกแดง    ตำบลปลวกแดง
จังหวัดระยอง    อำเภอปลวกแดง    ตำบลตาสิทธิ์
จังหวัดระยอง    อำเภอปลวกแดง    ตำบลละหาร
จังหวัดระยอง    อำเภอปลวกแดง    ตำบลแม่น้ำคู้
จังหวัดระยอง    อำเภอปลวกแดง    ตำบลมาบยางพร
จังหวัดระยอง    อำเภอปลวกแดง    ตำบลหนองไร่
จังหวัดระยอง    อำเภอเขาชะเมา    ตำบลน้ำเป็น
จังหวัดระยอง    อำเภอเขาชะเมา    ตำบลห้วยทับมอญ
จังหวัดระยอง    อำเภอเขาชะเมา    ตำบลชำฆ้อ
จังหวัดระยอง    อำเภอเขาชะเมา    ตำบลเขาน้อย
จังหวัดระยอง    อำเภอนิคมพัฒนา    ตำบลนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง    อำเภอนิคมพัฒนา    ตำบลมาบข่า
จังหวัดระยอง    อำเภอนิคมพัฒนา    ตำบลพนานิคม
จังหวัดระยอง    อำเภอนิคมพัฒนา    ตำบลมะขามคู่


Print

Related Posts

 

Posts ล่าสุด

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
556 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
490 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
828 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
544 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
560 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
511 Hits

Related Posts

Top Blogs

22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...
02 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
04 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...

ติดต่อสำนักงาน กทม.

บริษัท ไทย แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
30/270 ซอยนวมินทร์ 80
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
02-107-3057 Office
092-276-4805 คุณวาสนา
prommes.w@hotmail.com

ติดต่อสำนักงาน สงขลา

สำนักงานพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
126 หมู่ 3
ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90220
คุณจิระประภา
090-209-1888