รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By Thai Accounting

รับทำบัญชี จังหวัดจันทบุรี

รับทำบัญชี จังหวัดจันทบุรี

บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
บริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
บริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน
    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา
    ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล
บริการทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
บริการกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
บริการทำทะเบียนทรัพย์สิน
บริการปิดงบบัญชี
บริการทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
บริการทำรายงานสินค้าคงเหลือ
บริการวางแผนบัญชีให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
บริการแก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร

รับทำบัญชี: จัดทำและนำส่งรายเดือน, บริการปิดงบบัญชี, จัดทำงบแยกประเภทรายปี งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี
ออนไลน์: ยื่นภาษีออนไลน์
รับทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
รับทำบัญชีลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
รับทำบัญชีและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
รับทำบัญชีรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
รับทำบัญชีกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
รับทำบัญชีทะเบียนทรัพย์สิน
รับทำบัญชีปิดงบบัญชี
รับทำบัญชีงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
รับทำบัญชีรายงานสินค้าคงเหลือ
รับทำบัญชีวางแผนบัญชี
รับทำบัญชีแก้ไขปัญหาภาษีอากร
รับทำบัญชีแยกประเภท งบทดลอง
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
รับทำบัญชี (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
รับทำบัญชีภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91)
รับทำบัญชีขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี
รับทำบัญชีปิดงบสิ้นปี
รับทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท
รับทำบัญชีรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้
รับทำบัญชีตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชี ภงด.50 , สบช 3 . บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
รับทำบัญชีลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
รับทำบัญชียื่นงบกระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากร
รับทำบัญชีเลิกและชำระบัญชี
พื้นที่ให้บริการ

จังหวัดจันทบุรี    อำเภอเมืองจันทบุรี    ตำบลตลาด
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอเมืองจันทบุรี    ตำบลวัดใหม่
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอเมืองจันทบุรี    ตำบลคลองนารายณ์
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอเมืองจันทบุรี    ตำบลเกาะขวาง
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอเมืองจันทบุรี    ตำบลคมบาง
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอเมืองจันทบุรี    ตำบลท่าช้าง
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอเมืองจันทบุรี    ตำบลจันทนิมิต
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอเมืองจันทบุรี    ตำบลบางกะจะ
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอเมืองจันทบุรี    ตำบลแสลง
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอเมืองจันทบุรี    ตำบลหนองบัว
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอเมืองจันทบุรี    ตำบลพลับพลา
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอขลุง    ตำบลขลุง
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอขลุง    ตำบลบ่อ
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอขลุง    ตำบลเกวียนหัก
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอขลุง    ตำบลตะปอน
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอขลุง    ตำบลบางชัน
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอขลุง    ตำบลวันยาว
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอขลุง    ตำบลซึ้ง
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอขลุง    ตำบลมาบไพ
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอขลุง    ตำบลวังสรรพรส
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอขลุง    ตำบลตรอกนอง
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอขลุง    ตำบลตกพรม
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอขลุง    ตำบลบ่อเวฬุ
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอท่าใหม่    ตำบลท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอท่าใหม่    ตำบลยายร้า
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอท่าใหม่    ตำบลสีพยา
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอท่าใหม่    ตำบลบ่อพุ
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอท่าใหม่    ตำบลพลอยแหวน
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอท่าใหม่    ตำบลเขาวัว
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอท่าใหม่    ตำบลเขาบายศรี
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอท่าใหม่    ตำบลสองพี่น้อง
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอท่าใหม่    ตำบลทุ่งเบญจา
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอท่าใหม่    ตำบลรำพัน
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอท่าใหม่    ตำบลโขมง
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอท่าใหม่    ตำบลตะกาดเง้า
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอท่าใหม่    ตำบลคลองขุด
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอท่าใหม่    ตำบลเขาแก้ว
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอโป่งน้ำร้อน    ตำบลทับไทร
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอโป่งน้ำร้อน    ตำบลโป่งน้ำร้อน
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอโป่งน้ำร้อน    ตำบลหนองตาคง
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอโป่งน้ำร้อน    ตำบลเทพนิมิต
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอโป่งน้ำร้อน    ตำบลคลองใหญ่
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอมะขาม    ตำบลมะขาม
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอมะขาม    ตำบลท่าหลวง
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอมะขาม    ตำบลปัถวี
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอมะขาม    ตำบลวังแซ้ม
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอมะขาม    ตำบลฉมัน
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอมะขาม    ตำบลอ่างคีรี
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอแหลมสิงห์    ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอแหลมสิงห์    ตำบลเกาะเปริด
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอแหลมสิงห์    ตำบลหนองชิ่ม
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอแหลมสิงห์    ตำบลพลิ้ว
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอแหลมสิงห์    ตำบลคลองน้ำเค็ม
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอแหลมสิงห์    ตำบลบางสระเก้า
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอแหลมสิงห์    ตำบลบางกะไชย
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอสอยดาว    ตำบลปะตง
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอสอยดาว    ตำบลทุ่งขนาน
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอสอยดาว    ตำบลทับช้าง
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอสอยดาว    ตำบลทรายขาว
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอสอยดาว    ตำบลสะตอน
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอแก่งหางแมว    ตำบลแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอแก่งหางแมว    ตำบลขุนซ่อง
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอแก่งหางแมว    ตำบลสามพี่น้อง
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอแก่งหางแมว    ตำบลพวา
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอแก่งหางแมว    ตำบลเขาวงกต
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอนายายอาม    ตำบลนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอนายายอาม    ตำบลวังโตนด
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอนายายอาม    ตำบลกระแจะ
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอนายายอาม    ตำบลสนามไชย
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอนายายอาม    ตำบลช้างข้าม
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอนายายอาม    ตำบลวังใหม่
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอเขาคิชฌกูฏ    ตำบลชากไทย
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอเขาคิชฌกูฏ    ตำบลพลวง
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอเขาคิชฌกูฏ    ตำบลตะเคียนทอง
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอเขาคิชฌกูฏ    ตำบลคลองพลู
จังหวัดจันทบุรี    อำเภอเขาคิชฌกูฏ    ตำบลจันทเขลม


Print

Related Posts

 

Posts ล่าสุด

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
556 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
490 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
826 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
543 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
559 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
510 Hits

Related Posts

Top Blogs

22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...
02 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
04 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...

ติดต่อสำนักงาน กทม.

บริษัท ไทย แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
30/270 ซอยนวมินทร์ 80
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
02-107-3057 Office
092-276-4805 คุณวาสนา
prommes.w@hotmail.com

ติดต่อสำนักงาน สงขลา

สำนักงานพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
126 หมู่ 3
ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90220
คุณจิระประภา
090-209-1888