รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By Thai Accounting

รับทำบัญชี จังหวัดสิงห์บุรี

รับทำบัญชี จังหวัดสิงห์บุรี

บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
บริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
บริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน
    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา
    ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล
บริการทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
บริการกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
บริการทำทะเบียนทรัพย์สิน
บริการปิดงบบัญชี
บริการทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
บริการทำรายงานสินค้าคงเหลือ
บริการวางแผนบัญชีให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
บริการแก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร

รับทำบัญชี: จัดทำและนำส่งรายเดือน, บริการปิดงบบัญชี, จัดทำงบแยกประเภทรายปี งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี
ออนไลน์: ยื่นภาษีออนไลน์
รับทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
รับทำบัญชีลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
รับทำบัญชีและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
รับทำบัญชีรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
รับทำบัญชีกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
รับทำบัญชีทะเบียนทรัพย์สิน
รับทำบัญชีปิดงบบัญชี
รับทำบัญชีงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
รับทำบัญชีรายงานสินค้าคงเหลือ
รับทำบัญชีวางแผนบัญชี
รับทำบัญชีแก้ไขปัญหาภาษีอากร
รับทำบัญชีแยกประเภท งบทดลอง
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
รับทำบัญชี (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
รับทำบัญชีภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91)
รับทำบัญชีขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี
รับทำบัญชีปิดงบสิ้นปี
รับทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท
รับทำบัญชีรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้
รับทำบัญชีตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชี ภงด.50 , สบช 3 . บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
รับทำบัญชีลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
รับทำบัญชียื่นงบกระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากร
รับทำบัญชีเลิกและชำระบัญชี
พื้นที่ให้บริการ

จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอเมืองสิงห์บุรี    ตำบลบางพุทรา
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอเมืองสิงห์บุรี    ตำบลบางมัญ
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอเมืองสิงห์บุรี    ตำบลโพกรวม
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอเมืองสิงห์บุรี    ตำบลม่วงหมู่
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอเมืองสิงห์บุรี    ตำบลหัวไผ่
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอเมืองสิงห์บุรี    ตำบลต้นโพธิ์
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอเมืองสิงห์บุรี    ตำบลจักรสีห์
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอเมืองสิงห์บุรี    ตำบลบางกระบือ
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอบางระจัน    ตำบลสิงห์
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอบางระจัน    ตำบลไม้ดัด
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอบางระจัน    ตำบลเชิงกลัด
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอบางระจัน    ตำบลโพชนไก่
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอบางระจัน    ตำบลแม่ลา
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอบางระจัน    ตำบลบ้านจ่า
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอบางระจัน    ตำบลพักทัน
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอบางระจัน    ตำบลสระแจง
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอค่ายบางระจัน    ตำบลโพทะเล
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอค่ายบางระจัน    ตำบลบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอค่ายบางระจัน    ตำบลโพสังโฆ
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอค่ายบางระจัน    ตำบลท่าข้าม
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอค่ายบางระจัน    ตำบลคอทราย
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอค่ายบางระจัน    ตำบลหนองกระทุ่ม
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอพรหมบุรี    ตำบลพระงาม
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอพรหมบุรี    ตำบลพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอพรหมบุรี    ตำบลบางน้ำเชี่ยว
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอพรหมบุรี    ตำบลบ้านหม้อ
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอพรหมบุรี    ตำบลบ้านแป้ง
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอพรหมบุรี    ตำบลหัวป่า
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอพรหมบุรี    ตำบลโรงช้าง
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอท่าช้าง    ตำบลถอนสมอ
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอท่าช้าง    ตำบลโพประจักษ์
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอท่าช้าง    ตำบลวิหารขาว
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภอท่าช้าง    ตำบลพิกุลทอง
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภออินทร์บุรี    ตำบลอินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภออินทร์บุรี    ตำบลประศุก
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภออินทร์บุรี    ตำบลทับยา
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภออินทร์บุรี    ตำบลงิ้วราย
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภออินทร์บุรี    ตำบลชีน้ำร้าย
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภออินทร์บุรี    ตำบลท่างาม
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภออินทร์บุรี    ตำบลน้ำตาล
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภออินทร์บุรี    ตำบลทองเอน
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภออินทร์บุรี    ตำบลห้วยชัน
จังหวัดสิงห์บุรี    อำเภออินทร์บุรี    ตำบลโพธิ์ชัย


Print

Related Posts

 

Posts ล่าสุด

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
556 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
490 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
828 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
544 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
560 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
511 Hits

Related Posts

Top Blogs

22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...
02 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
04 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...

ติดต่อสำนักงาน กทม.

บริษัท ไทย แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
30/270 ซอยนวมินทร์ 80
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
02-107-3057 Office
092-276-4805 คุณวาสนา
prommes.w@hotmail.com

ติดต่อสำนักงาน สงขลา

สำนักงานพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
126 หมู่ 3
ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90220
คุณจิระประภา
090-209-1888