รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By Thai Accounting

รับทำบัญชี จังหวัดปราจีนบุรี

รับทำบัญชี จังหวัดปราจีนบุรี

บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
บริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
บริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน
    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา
    ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล
บริการทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
บริการกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
บริการทำทะเบียนทรัพย์สิน
บริการปิดงบบัญชี
บริการทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
บริการทำรายงานสินค้าคงเหลือ
บริการวางแผนบัญชีให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
บริการแก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร

รับทำบัญชี: จัดทำและนำส่งรายเดือน, บริการปิดงบบัญชี, จัดทำงบแยกประเภทรายปี งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี
ออนไลน์: ยื่นภาษีออนไลน์
รับทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
รับทำบัญชีลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
รับทำบัญชีและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
รับทำบัญชีรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
รับทำบัญชีกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
รับทำบัญชีทะเบียนทรัพย์สิน
รับทำบัญชีปิดงบบัญชี
รับทำบัญชีงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
รับทำบัญชีรายงานสินค้าคงเหลือ
รับทำบัญชีวางแผนบัญชี
รับทำบัญชีแก้ไขปัญหาภาษีอากร
รับทำบัญชีแยกประเภท งบทดลอง
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
รับทำบัญชี (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
รับทำบัญชีภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91)
รับทำบัญชีขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี
รับทำบัญชีปิดงบสิ้นปี
รับทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท
รับทำบัญชีรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้
รับทำบัญชีตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชี ภงด.50 , สบช 3 . บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
รับทำบัญชีลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
รับทำบัญชียื่นงบกระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากร
รับทำบัญชีเลิกและชำระบัญชี
พื้นที่ให้บริการ

จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอเมืองปราจีนบุรี    ตำบลหน้าเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอเมืองปราจีนบุรี    ตำบลรอบเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอเมืองปราจีนบุรี    ตำบลวัดโบสถ์
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอเมืองปราจีนบุรี    ตำบลบางเดชะ
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอเมืองปราจีนบุรี    ตำบลท่างาม
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอเมืองปราจีนบุรี    ตำบลบางบริบูรณ์
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอเมืองปราจีนบุรี    ตำบลดงพระราม
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอเมืองปราจีนบุรี    ตำบลบ้านพระ
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอเมืองปราจีนบุรี    ตำบลโคกไม้ลาย
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอเมืองปราจีนบุรี    ตำบลไม้เค็ด
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอเมืองปราจีนบุรี    ตำบลดงขี้เหล็ก
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอเมืองปราจีนบุรี    ตำบลเนินหอม
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอเมืองปราจีนบุรี    ตำบลโนนห้อม
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอกบินทร์บุรี    ตำบลกบินทร์
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอกบินทร์บุรี    ตำบลเมืองเก่า
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอกบินทร์บุรี    ตำบลวังดาล
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอกบินทร์บุรี    ตำบลนนทรี
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอกบินทร์บุรี    ตำบลย่านรี
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอกบินทร์บุรี    ตำบลวังตะเคียน
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอกบินทร์บุรี    ตำบลหาดนางแก้ว
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอกบินทร์บุรี    ตำบลลาดตะเคียน
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอกบินทร์บุรี    ตำบลบ้านนา
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอกบินทร์บุรี    ตำบลบ่อทอง
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอกบินทร์บุรี    ตำบลหนองกี่
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอกบินทร์บุรี    ตำบลนาแขม
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอกบินทร์บุรี    ตำบลเขาไม้แก้ว
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอกบินทร์บุรี    ตำบลวังท่าช้าง
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอนาดี    ตำบลนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอนาดี    ตำบลสำพันตา
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอนาดี    ตำบลสะพานหิน
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอนาดี    ตำบลทุ่งโพธิ์
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอนาดี    ตำบลแก่งดินสอ
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอนาดี    ตำบลบุพราหมณ์
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอบ้านสร้าง    ตำบลบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอบ้านสร้าง    ตำบลบางกระเบา
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอบ้านสร้าง    ตำบลบางเตย
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอบ้านสร้าง    ตำบลบางยาง
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอบ้านสร้าง    ตำบลบางแตน
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอบ้านสร้าง    ตำบลบางพลวง
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอบ้านสร้าง    ตำบลบางปลาร้า
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอบ้านสร้าง    ตำบลบางขาม
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอบ้านสร้าง    ตำบลกระทุ่มแพ้ว
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอประจันตคาม    ตำบลประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอประจันตคาม    ตำบลเกาะลอย
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอประจันตคาม    ตำบลบ้านหอย
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอประจันตคาม    ตำบลหนองแสง
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอประจันตคาม    ตำบลดงบัง
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอประจันตคาม    ตำบลคำโตนด
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอประจันตคาม    ตำบลบุฝ้าย
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอประจันตคาม    ตำบลหนองแก้ว
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอประจันตคาม    ตำบลโพธิ์งาม
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอศรีมหาโพธิ    ตำบลศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอศรีมหาโพธิ    ตำบลสัมพันธ์
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอศรีมหาโพธิ    ตำบลบ้านทาม
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอศรีมหาโพธิ    ตำบลท่าตูม
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอศรีมหาโพธิ    ตำบลบางกุ้ง
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอศรีมหาโพธิ    ตำบลดงกระทงยาม
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอศรีมหาโพธิ    ตำบลหนองโพรง
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอศรีมหาโพธิ    ตำบลหัวหว้า
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอศรีมหาโพธิ    ตำบลหาดยาง
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอศรีมหาโพธิ    ตำบลกรอกสมบูรณ์
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอศรีมโหสถ    ตำบลโคกปีบ
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอศรีมโหสถ    ตำบลโคกไทย
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอศรีมโหสถ    ตำบลคู้ลำพัน
จังหวัดปราจีนบุรี    อำเภอศรีมโหสถ    ตำบลไผ่ชะเลือด


Print

Related Posts

 

Posts ล่าสุด

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
556 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
490 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
828 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
544 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
560 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
511 Hits

Related Posts

Top Blogs

22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...
02 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
04 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...

ติดต่อสำนักงาน กทม.

บริษัท ไทย แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
30/270 ซอยนวมินทร์ 80
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
02-107-3057 Office
092-276-4805 คุณวาสนา
prommes.w@hotmail.com

ติดต่อสำนักงาน สงขลา

สำนักงานพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
126 หมู่ 3
ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90220
คุณจิระประภา
090-209-1888