รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By Thai Accounting

รับทำบัญชี จังหวัดฉะเชิงเทรา

รับทำบัญชี จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
บริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
บริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน
    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา
    ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล
บริการทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
บริการกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
บริการทำทะเบียนทรัพย์สิน
บริการปิดงบบัญชี
บริการทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
บริการทำรายงานสินค้าคงเหลือ
บริการวางแผนบัญชีให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
บริการแก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร

รับทำบัญชี: จัดทำและนำส่งรายเดือน, บริการปิดงบบัญชี, จัดทำงบแยกประเภทรายปี งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี
ออนไลน์: ยื่นภาษีออนไลน์
รับทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
รับทำบัญชีลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
รับทำบัญชีและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
รับทำบัญชีรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
รับทำบัญชีกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
รับทำบัญชีทะเบียนทรัพย์สิน
รับทำบัญชีปิดงบบัญชี
รับทำบัญชีงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
รับทำบัญชีรายงานสินค้าคงเหลือ
รับทำบัญชีวางแผนบัญชี
รับทำบัญชีแก้ไขปัญหาภาษีอากร
รับทำบัญชีแยกประเภท งบทดลอง
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
รับทำบัญชี (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
รับทำบัญชีภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91)
รับทำบัญชีขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี
รับทำบัญชีปิดงบสิ้นปี
รับทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท
รับทำบัญชีรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้
รับทำบัญชีตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชี ภงด.50 , สบช 3 . บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
รับทำบัญชีลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
รับทำบัญชียื่นงบกระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากร
รับทำบัญชีเลิกและชำระบัญชี
พื้นที่ให้บริการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา    ตำบลหน้าเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา    ตำบลท่าไข่
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา    ตำบลบ้านใหม่
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา    ตำบลคลองนา
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา    ตำบลบางตีนเป็ด
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา    ตำบลบางไผ่
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา    ตำบลคลองจุกกระเฌอ
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา    ตำบลบางแก้ว
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา    ตำบลบางขวัญ
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา    ตำบลคลองนครเนื่องเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา    ตำบลวังตะเคียน
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา    ตำบลโสธร
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา    ตำบลบางพระ
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา    ตำบลบางกะไห
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา    ตำบลหนามแดง
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา    ตำบลคลองเปรง
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา    ตำบลคลองอุดมชลจร
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา    ตำบลคลองหลวงแพ่ง
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา    ตำบลบางเตย
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางคล้า    ตำบลบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางคล้า    ตำบลบางสวน
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางคล้า    ตำบลบางกระเจ็ด
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางคล้า    ตำบลปากน้ำ
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางคล้า    ตำบลท่าทองหลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางคล้า    ตำบลสาวชะโงก
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางคล้า    ตำบลเสม็ดเหนือ
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางคล้า    ตำบลเสม็ดใต้
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางคล้า    ตำบลหัวไทร
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางน้ำเปรี้ยว    ตำบลบางน้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางน้ำเปรี้ยว    ตำบลบางขนาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางน้ำเปรี้ยว    ตำบลสิงโตทอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางน้ำเปรี้ยว    ตำบลหมอนทอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางน้ำเปรี้ยว    ตำบลบึงน้ำรักษ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางน้ำเปรี้ยว    ตำบลดอนเกาะกา
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางน้ำเปรี้ยว    ตำบลโยธะกา
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางน้ำเปรี้ยว    ตำบลดอนฉิมพลี
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางน้ำเปรี้ยว    ตำบลศาลาแดง
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางน้ำเปรี้ยว    ตำบลโพรงอากาศ
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางปะกง    ตำบลบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางปะกง    ตำบลท่าสะอ้าน
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางปะกง    ตำบลบางวัว
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางปะกง    ตำบลบางสมัคร
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางปะกง    ตำบลบางผึ้ง
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางปะกง    ตำบลบางเกลือ
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางปะกง    ตำบลสองคลอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางปะกง    ตำบลหนองจอก
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางปะกง    ตำบลพิมพา
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางปะกง    ตำบลท่าข้าม
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางปะกง    ตำบลหอมศีล
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบางปะกง    ตำบลเขาดิน
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบ้านโพธิ์    ตำบลบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบ้านโพธิ์    ตำบลเกาะไร่
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบ้านโพธิ์    ตำบลคลองขุด
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบ้านโพธิ์    ตำบลคลองบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบ้านโพธิ์    ตำบลคลองประเวศ
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบ้านโพธิ์    ตำบลดอนทราย
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบ้านโพธิ์    ตำบลเทพราช
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบ้านโพธิ์    ตำบลท่าพลับ
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบ้านโพธิ์    ตำบลหนองตีนนก
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบ้านโพธิ์    ตำบลหนองบัว
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบ้านโพธิ์    ตำบลบางซ่อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบ้านโพธิ์    ตำบลบางกรูด
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบ้านโพธิ์    ตำบลแหลมประดู่
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบ้านโพธิ์    ตำบลลาดขวาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบ้านโพธิ์    ตำบลสนามจันทร์
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบ้านโพธิ์    ตำบลแสนภูดาษ
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอบ้านโพธิ์    ตำบลสิบเอ็ดศอก
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอพนมสารคาม    ตำบลเกาะขนุน
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอพนมสารคาม    ตำบลบ้านซ่อง
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอพนมสารคาม    ตำบลพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอพนมสารคาม    ตำบลเมืองเก่า
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอพนมสารคาม    ตำบลหนองยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอพนมสารคาม    ตำบลท่าถ่าน
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอพนมสารคาม    ตำบลหนองแหน
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอพนมสารคาม    ตำบลเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอราชสาส์น    ตำบลบางคา
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอราชสาส์น    ตำบลเมืองใหม่
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอราชสาส์น    ตำบลดงน้อย
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอสนามชัยเขต    ตำบลคู้ยายหมี
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอสนามชัยเขต    ตำบลท่ากระดาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอสนามชัยเขต    ตำบลทุ่งพระยา
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอสนามชัยเขต    ตำบลลาดกระทิง
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอแปลงยาว    ตำบลแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอแปลงยาว    ตำบลวังเย็น
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอแปลงยาว    ตำบลหัวสำโรง
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอแปลงยาว    ตำบลหนองไม้แก่น
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอท่าตะเกียบ    ตำบลท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอท่าตะเกียบ    ตำบลคลองตะเกรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอคลองเขื่อน    ตำบลก้อนแก้ว
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอคลองเขื่อน    ตำบลคลองเขื่อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอคลองเขื่อน    ตำบลบางเล่า
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอคลองเขื่อน    ตำบลบางโรง
จังหวัดฉะเชิงเทรา    อำเภอคลองเขื่อน    ตำบลบางตลาด


Print

Related Posts

 

Posts ล่าสุด

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
556 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
490 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
828 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
544 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
560 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
511 Hits

Related Posts

Top Blogs

22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...
02 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
04 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...

ติดต่อสำนักงาน กทม.

บริษัท ไทย แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
30/270 ซอยนวมินทร์ 80
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
02-107-3057 Office
092-276-4805 คุณวาสนา
prommes.w@hotmail.com

ติดต่อสำนักงาน สงขลา

สำนักงานพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
126 หมู่ 3
ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90220
คุณจิระประภา
090-209-1888