รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By Thai Accounting

รับทำบัญชี จังหวัดลพบุรี

รับทำบัญชี จังหวัดลพบุรี

บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
บริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
บริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน
    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา
    ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล
บริการทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
บริการกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
บริการทำทะเบียนทรัพย์สิน
บริการปิดงบบัญชี
บริการทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
บริการทำรายงานสินค้าคงเหลือ
บริการวางแผนบัญชีให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
บริการแก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร

รับทำบัญชี: จัดทำและนำส่งรายเดือน, บริการปิดงบบัญชี, จัดทำงบแยกประเภทรายปี งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี
ออนไลน์: ยื่นภาษีออนไลน์
รับทำบัญชีและนำส่งรายเดือน
รับทำบัญชีลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆ
รับทำบัญชีและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน
รับทำบัญชีรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
รับทำบัญชีกรอกแบบแสดงรายการประกันสังคม
รับทำบัญชีทะเบียนทรัพย์สิน
รับทำบัญชีปิดงบบัญชี
รับทำบัญชีงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน
รับทำบัญชีรายงานสินค้าคงเหลือ
รับทำบัญชีวางแผนบัญชี
รับทำบัญชีแก้ไขปัญหาภาษีอากร
รับทำบัญชีแยกประเภท งบทดลอง
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
รับทำบัญชี (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
รับทำบัญชีภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91)
รับทำบัญชีขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี
รับทำบัญชีปิดงบสิ้นปี
รับทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท
รับทำบัญชีรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้
รับทำบัญชีตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชี ภงด.50 , สบช 3 . บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
รับทำบัญชีลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
รับทำบัญชียื่นงบกระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากร
รับทำบัญชีเลิกและชำระบัญชี
พื้นที่ให้บริการ
จังหวัดลพบุรี    อำเภอเมืองลพบุรี    ตำบลทะเลชุบศร
จังหวัดลพบุรี    อำเภอเมืองลพบุรี    ตำบลท่าหิน
จังหวัดลพบุรี    อำเภอเมืองลพบุรี    ตำบลกกโก
จังหวัดลพบุรี    อำเภอเมืองลพบุรี    ตำบลโก่งธนู
จังหวัดลพบุรี    อำเภอเมืองลพบุรี    ตำบลเขาพระงาม
จังหวัดลพบุรี    อำเภอเมืองลพบุรี    ตำบลเขาสามยอด
จังหวัดลพบุรี    อำเภอเมืองลพบุรี    ตำบลโคกกะเทียม
จังหวัดลพบุรี    อำเภอเมืองลพบุรี    ตำบลโคกลำพาน
จังหวัดลพบุรี    อำเภอเมืองลพบุรี    ตำบลโคกตูม
จังหวัดลพบุรี    อำเภอเมืองลพบุรี    ตำบลงิ้วราย
จังหวัดลพบุรี    อำเภอเมืองลพบุรี    ตำบลดอนโพธิ์
จังหวัดลพบุรี    อำเภอเมืองลพบุรี    ตำบลตะลุง
จังหวัดลพบุรี    อำเภอเมืองลพบุรี    ตำบลท่าแค
จังหวัดลพบุรี    อำเภอเมืองลพบุรี    ตำบลท่าศาลา
จังหวัดลพบุรี    อำเภอเมืองลพบุรี    ตำบลนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดลพบุรี    อำเภอเมืองลพบุรี    ตำบลบางขันหมาก
จังหวัดลพบุรี    อำเภอเมืองลพบุรี    ตำบลบ้านข่อย
จังหวัดลพบุรี    อำเภอเมืองลพบุรี    ตำบลท้ายตลาด
จังหวัดลพบุรี    อำเภอเมืองลพบุรี    ตำบลป่าตาล
จังหวัดลพบุรี    อำเภอเมืองลพบุรี    ตำบลพรหมมาสตร์
จังหวัดลพบุรี    อำเภอเมืองลพบุรี    ตำบลโพธิ์เก้าต้น
จังหวัดลพบุรี    อำเภอเมืองลพบุรี    ตำบลโพธิ์ตรุ
จังหวัดลพบุรี    อำเภอเมืองลพบุรี    ตำบลสี่คลอง
จังหวัดลพบุรี    อำเภอเมืองลพบุรี    ตำบลถนนใหญ่
จังหวัดลพบุรี    อำเภอพัฒนานิคม    ตำบลพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี    อำเภอพัฒนานิคม    ตำบลช่องสาริกา
จังหวัดลพบุรี    อำเภอพัฒนานิคม    ตำบลมะนาวหวาน
จังหวัดลพบุรี    อำเภอพัฒนานิคม    ตำบลดีลัง
จังหวัดลพบุรี    อำเภอพัฒนานิคม    ตำบลโคกสลุง
จังหวัดลพบุรี    อำเภอพัฒนานิคม    ตำบลชอนน้อย
จังหวัดลพบุรี    อำเภอพัฒนานิคม    ตำบลหนองบัว
จังหวัดลพบุรี    อำเภอพัฒนานิคม    ตำบลห้วยขุนราม
จังหวัดลพบุรี    อำเภอพัฒนานิคม    ตำบลน้ำสุด
จังหวัดลพบุรี    อำเภอโคกสำโรง    ตำบลโคกสำโรง
จังหวัดลพบุรี    อำเภอโคกสำโรง    ตำบลเกาะแก้ว
จังหวัดลพบุรี    อำเภอโคกสำโรง    ตำบลถลุงเหล็ก
จังหวัดลพบุรี    อำเภอโคกสำโรง    ตำบลหลุมข้าว
จังหวัดลพบุรี    อำเภอโคกสำโรง    ตำบลห้วยโป่ง
จังหวัดลพบุรี    อำเภอโคกสำโรง    ตำบลคลองเกตุ
จังหวัดลพบุรี    อำเภอโคกสำโรง    ตำบลสะแกราบ
จังหวัดลพบุรี    อำเภอโคกสำโรง    ตำบลเพนียด
จังหวัดลพบุรี    อำเภอโคกสำโรง    ตำบลวังเพลิง
จังหวัดลพบุรี    อำเภอโคกสำโรง    ตำบลดงมะรุม
จังหวัดลพบุรี    อำเภอโคกสำโรง    ตำบลวังขอนขว้าง
จังหวัดลพบุรี    อำเภอโคกสำโรง    ตำบลวังจั่น
จังหวัดลพบุรี    อำเภอโคกสำโรง    ตำบลหนองแขม
จังหวัดลพบุรี    อำเภอชัยบาดาล    ตำบลลำนารายณ์
จังหวัดลพบุรี    อำเภอชัยบาดาล    ตำบลชัยนารายณ์
จังหวัดลพบุรี    อำเภอชัยบาดาล    ตำบลศิลาทิพย์
จังหวัดลพบุรี    อำเภอชัยบาดาล    ตำบลห้วยหิน
จังหวัดลพบุรี    อำเภอชัยบาดาล    ตำบลม่วงค่อม
จังหวัดลพบุรี    อำเภอชัยบาดาล    ตำบลบัวชุม
จังหวัดลพบุรี    อำเภอชัยบาดาล    ตำบลท่าดินดำ
จังหวัดลพบุรี    อำเภอชัยบาดาล    ตำบลมะกอกหวาน
จังหวัดลพบุรี    อำเภอชัยบาดาล    ตำบลซับตะเคียน
จังหวัดลพบุรี    อำเภอชัยบาดาล    ตำบลนาโสม
จังหวัดลพบุรี    อำเภอชัยบาดาล    ตำบลหนองยายโต๊ะ
จังหวัดลพบุรี    อำเภอชัยบาดาล    ตำบลเกาะรัง
จังหวัดลพบุรี    อำเภอชัยบาดาล    ตำบลท่ามะนาว
จังหวัดลพบุรี    อำเภอชัยบาดาล    ตำบลนิคมลำนารายณ์
จังหวัดลพบุรี    อำเภอชัยบาดาล    ตำบลชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี    อำเภอชัยบาดาล    ตำบลบ้านใหม่สามัคคี
จังหวัดลพบุรี    อำเภอชัยบาดาล    ตำบลเขาแหลม
จังหวัดลพบุรี    อำเภอท่าวุ้ง    ตำบลท่าวุ้ง
จังหวัดลพบุรี    อำเภอท่าวุ้ง    ตำบลบางคู้
จังหวัดลพบุรี    อำเภอท่าวุ้ง    ตำบลโพตลาดแก้ว
จังหวัดลพบุรี    อำเภอท่าวุ้ง    ตำบลบางลี่
จังหวัดลพบุรี    อำเภอท่าวุ้ง    ตำบลบางงา
จังหวัดลพบุรี    อำเภอท่าวุ้ง    ตำบลโคกสลุด
จังหวัดลพบุรี    อำเภอท่าวุ้ง    ตำบลเขาสมอคอน
จังหวัดลพบุรี    อำเภอท่าวุ้ง    ตำบลหัวสำโรง
จังหวัดลพบุรี    อำเภอท่าวุ้ง    ตำบลลาดสาลี่
จังหวัดลพบุรี    อำเภอท่าวุ้ง    ตำบลบ้านเบิก
จังหวัดลพบุรี    อำเภอท่าวุ้ง    ตำบลมุจลินท์
จังหวัดลพบุรี    อำเภอบ้านหมี่    ตำบลไผ่ใหญ่
จังหวัดลพบุรี    อำเภอบ้านหมี่    ตำบลบ้านทราย
จังหวัดลพบุรี    อำเภอบ้านหมี่    ตำบลบ้านกล้วย
จังหวัดลพบุรี    อำเภอบ้านหมี่    ตำบลดงพลับ
จังหวัดลพบุรี    อำเภอบ้านหมี่    ตำบลบ้านชี
จังหวัดลพบุรี    อำเภอบ้านหมี่    ตำบลพุคา
จังหวัดลพบุรี    อำเภอบ้านหมี่    ตำบลหินปัก
จังหวัดลพบุรี    อำเภอบ้านหมี่    ตำบลบางพึ่ง
จังหวัดลพบุรี    อำเภอบ้านหมี่    ตำบลหนองทรายขาว
จังหวัดลพบุรี    อำเภอบ้านหมี่    ตำบลบางกะพี้
จังหวัดลพบุรี    อำเภอบ้านหมี่    ตำบลหนองเต่า
จังหวัดลพบุรี    อำเภอบ้านหมี่    ตำบลโพนทอง
จังหวัดลพบุรี    อำเภอบ้านหมี่    ตำบลบางขาม
จังหวัดลพบุรี    อำเภอบ้านหมี่    ตำบลดอนดึง
จังหวัดลพบุรี    อำเภอบ้านหมี่    ตำบลชอนม่วง
จังหวัดลพบุรี    อำเภอบ้านหมี่    ตำบลหนองกระเบียน
จังหวัดลพบุรี    อำเภอบ้านหมี่    ตำบลสายห้วยแก้ว
จังหวัดลพบุรี    อำเภอบ้านหมี่    ตำบลมหาสอน
จังหวัดลพบุรี    อำเภอบ้านหมี่    ตำบลบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี    อำเภอบ้านหมี่    ตำบลเชียงงา
จังหวัดลพบุรี    อำเภอบ้านหมี่    ตำบลหนองเมือง
จังหวัดลพบุรี    อำเภอบ้านหมี่    ตำบลสนามแจง
จังหวัดลพบุรี    อำเภอท่าหลวง    ตำบลท่าหลวง
จังหวัดลพบุรี    อำเภอท่าหลวง    ตำบลแก่งผักกูด
จังหวัดลพบุรี    อำเภอท่าหลวง    ตำบลซับจำปา
จังหวัดลพบุรี    อำเภอท่าหลวง    ตำบลหนองผักแว่น
จังหวัดลพบุรี    อำเภอท่าหลวง    ตำบลทะเลวังวัด
จังหวัดลพบุรี    อำเภอท่าหลวง    ตำบลหัวลำ
จังหวัดลพบุรี    อำเภอสระโบสถ์    ตำบลสระโบสถ์
จังหวัดลพบุรี    อำเภอสระโบสถ์    ตำบลมหาโพธิ
จังหวัดลพบุรี    อำเภอสระโบสถ์    ตำบลทุ่งท่าช้าง
จังหวัดลพบุรี    อำเภอสระโบสถ์    ตำบลห้วยใหญ่
จังหวัดลพบุรี    อำเภอสระโบสถ์    ตำบลนิยมชัย
จังหวัดลพบุรี    อำเภอโคกเจริญ    ตำบลโคกเจริญ
จังหวัดลพบุรี    อำเภอโคกเจริญ    ตำบลยางราก
จังหวัดลพบุรี    อำเภอโคกเจริญ    ตำบลหนองมะค่า
จังหวัดลพบุรี    อำเภอโคกเจริญ    ตำบลวังทอง
จังหวัดลพบุรี    อำเภอโคกเจริญ    ตำบลโคกแสมสาร
จังหวัดลพบุรี    อำเภอลำสนธิ    ตำบลลำสนธิ
จังหวัดลพบุรี    อำเภอลำสนธิ    ตำบลซับสมบูรณ์
จังหวัดลพบุรี    อำเภอลำสนธิ    ตำบลหนองรี
จังหวัดลพบุรี    อำเภอลำสนธิ    ตำบลกุดตาเพชร
จังหวัดลพบุรี    อำเภอลำสนธิ    ตำบลเขารวก
จังหวัดลพบุรี    อำเภอลำสนธิ    ตำบลเขาน้อย
จังหวัดลพบุรี    อำเภอหนองม่วง    ตำบลหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี    อำเภอหนองม่วง    ตำบลบ่อทอง
จังหวัดลพบุรี    อำเภอหนองม่วง    ตำบลดงดินแดง
จังหวัดลพบุรี    อำเภอหนองม่วง    ตำบลชอนสมบูรณ์
จังหวัดลพบุรี    อำเภอหนองม่วง    ตำบลยางโทน
จังหวัดลพบุรี    อำเภอหนองม่วง    ตำบลชอนสารเดช


Print

Related Posts

 

Posts ล่าสุด

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
556 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
490 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
826 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
543 Hits
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา    ภ...
560 Hits
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการให้คำปรึกษาทางด้านจด...
510 Hits

Related Posts

Top Blogs

22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...
02 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
22 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯจดทะเบียนบริษัท บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...
04 February 2023
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท By ไทย แอคเคาน์ติ้ง 092-276-4805
บริการทำบัญชีและนำส่งรายเดือนบริการลงบันทึกรายการ สมุดรายวันต่างๆบริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือน    ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน    ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที...

ติดต่อสำนักงาน กทม.

บริษัท ไทย แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
30/270 ซอยนวมินทร์ 80
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
02-107-3057 Office
092-276-4805 คุณวาสนา
prommes.w@hotmail.com

ติดต่อสำนักงาน สงขลา

สำนักงานพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
126 หมู่ 3
ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90220
คุณจิระประภา
090-209-1888